KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla JACK RUSSELL DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle “Şirket” veya “Jack Russell A.Ş” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinize verdiğimiz önem doğrultusunda; çalışan adaylarımızın (Jack Russell’a yapılan iş başvuruları), çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, taşeron firma çalışanlarımızın, Jack Russell uygulamaları kullanıcıları ve müşterilerimizin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde toplanmasına, işlenmesine, aktarılmasına ve korunmasına ilişkin, ilgili kişileri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır. 


Şirketimizin işbu metne ilişkin değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu Aydınlatma Metni 01.09.2020 tarihli olup, işbu Aydınlatma Metninin Şirketimizce kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenecek ve internet sitemiz olan www.jackrussellturkiye.com adresi başta olmak üzere ilgili kanallar vasıtasıyla ilgili kişilerin erişimine sunulacaktır.


1. Veri Sorumlusu


İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğüne 205674 sicil numarası ile kayıtlı, ticari merkezi Donanmacı Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi No:234/10 35580 Karşıyaka İzmir adresinde bulunan Jack Russell Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi, Kanunu’nun 10. maddesi çerçevesinde Veri Sorumlusu olarak nitelendirilmektedir.


2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları


Şirket veri sorumlusu olarak; faaliyetlerinin, Şirket prosedürü ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için çalışan adaylarının işe alım süreçlerinin yürütülmesi, lojistik hizmetleri, eşya taşıma faaliyetleri, elektronik ticaret, elektronik satın alma ve ödeme sistemlerinin oluşturulması, nakliye işlemleri, ticari pay sahipleri ve/veya bağlı ortaklıkları ya da iştirakleri ile yapacağı işlemler, Şirket faaliyetlerini gerçekleştirmek için yurt içinde ve/veya yurt dışında her türü menkul ve gayrimenkul alımı, satımı, kiralanması, gerekli denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, tedarikçiler ile ilişkilerin yürütülmesi, satın alma operasyonlarının yürütülmesi kapsamında talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme süreçleri, pazar araştırması, iş ortakları ve tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, çalışan adayları ile ilgili süreçlerin yürütülmesi ve iş sözleşmelerinin kurulması, Şirket çalışanları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması, müşteri memnuniyeti, talep ve şikayetlerinin takibi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması, iç kontrol süreçlerinin yürütülmesi, hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi, şirketler hukukundan doğan süreçlerin gerçekleştirilmesi, çalışan memnuniyetinin ve bağlılığı süreçlerinin planlanması, çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması, çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması, çalışanların iş faaliyetlerinin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi, bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi ve bilgi teknolojileri (IT) hizmetlerinin sağlanması, müşteri kayıtlarının oluşturulması ve takibi, şirket yerleşkesi ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması, şirket demirbaşlarının ve kaynaklarının güvenliğinin temini, yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklere istinaden bilgi verilmesi ve ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Kanun’a uygun olarak bilumum araç ve kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veri sahibinin onayı ve açık rızası dahilinde kişisel verileri kısmen veya tamamen elde edebilir, kaydedilebilir, saklayabilir, güncelleyebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, üçüncü kişilere aktarabilir veya işleyebilir.


3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 


Şirket, yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, söz konusu kişisel verileri sadece; veri sahibinin açık rızasına istinaden veya Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, 2. maddede belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak, Şirket’in dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştirakleri ya da bağlı ortaklıkları, grup şirketleri iş ortakları, faaliyetleri gereği anlaşmalı olduğu ve hizmet sunduğu müşteriler/öğrenciler, Şirket tarafından hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşları, şirketler ve diğer 3. kişi ya da kuruluşlar, Şirket’in danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları, tedarikçiler veya alt yükleniciler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan ilgili kamu kurum veya kuruluşları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir. Şirket, kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir. Şirket, söz konusu sunucuların bulunduğu ülkelerde kişisel verilerin korunması konusunda gelişmiş kanunlar bulunduğunu garanti etmektedir.


4. Kişisel Verilerin Toplanması 


Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Şirket’imizin taşıma işlemleri, internet uygulamaları, bilişim sistemler kurma, işletmeciliği yapma, faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket’imizin birimleri, ofisleri ve tüm müdürlüklerinde; internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, elektronik ve/veya fiziki başvuru formları, telefon görüşmeleri, veri entegrasyonu yolu, kamera kaydı çekimi vasıtasıyla ve benzeri vasıtalarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Toplanan kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.


5. Kişisel Veri Sahiplerinin 11. Madde Kapsamında Hakları 


Kişisel veri sahiplerinin, KVK Kanunu’nun 11. Maddesi haklarına ilişkin taleplerini, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Jack Russell A.Ş talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde herhangi bir ücret talep etmeksizin sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, başvurulara ilişkin bir ücret öngörülmesi durumunda, belirlenecek ilgili ücret alınacaktır. 


Şirket, kişisel veri sahiplerinin Kanun’un 11. maddesine istinaden aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir; 

a) Şirket’in kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme, 

b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

c) Şirket’in yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma,

 i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple veri sahibinin zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,


Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklara ilişkin yazılı taleplerini Donanmacı Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi No:234/10 35580 Karşıyaka İzmir  adresine ıslak imzalı olacak şekilde noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla imzalanmış olarak iletebilirler.


Kişisel veri sahiplerinin sahip oldukları ve yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettikleri hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konusunu kişisel veri sahibinin şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkilendirilmiş olunması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 


Kişisel veri sahipleri yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak Şirket’e iletmeleri halinde Şirket talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 


Şirket’in Kanun’da olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile iş bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

JACK RUSSELL DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ